Общинска избирателна комисия Котел


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Котел, 18.09.2023

ОТНОСНО: Определяне реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия – Котел при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 22, т. 23, чл. 88, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Котел,

РЕШИ:

 1. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, постъпили в  Общинската избирателна комисия Котел.
 • При постъпване на жалба срещу решение на ОИК, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.
 • ОИК отбелязва жалбата и в електронния регистър.
 • Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани.
 • Регистрираните документи се предават на председателя на ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на ОИК за доклад на заседание на комисията.
 1. ПРИЕМА процедура за разглеждане на жалби и сигнали.
 • Членът на ОИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването им.
 • Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.
 • Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.
 • Когато членът на ОИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите, членът на ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.
 • Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.
 • Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. ІІ., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.
 • Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.
 • Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.
 1. Начинът на взимане и обявяване на решенията на ОИК се определя с решение на ЦИК.
 • Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от ОИК ред.
 • След изтичане срока на пълномощията на ОИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 • В ОИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на ОИК.
 1. ПРИЕМА процедура по оспорване решенията на ОИК
 • При постъпване на жалба срещу решение на ОИК, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя. Общинската избирателна комисия отбелязва жалбата и в електронния регистър.
 • След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.
 • Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected]или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

             Към жалбата се прилагат:

- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.

- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК, както и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие  на разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.

- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.

- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.

- Приложените към жалбата документи.

- Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на решението.

Общинската избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите срещу решенията на ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Цветомира Иванова Кънева

Секретар: Събина Георгиева Георгиева

* Публикувано на 18.09.2023 в 11:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 201-МИ / 11.12.2023

  относно: Отмяна на Решение 176-МИ от 30 октомври 2023г.

 • № 200-МИ / 28.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 199-МИ / 24.11.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения